41. Sino ang nagmula sa mayamang angkan na pamilya? A. Padre…

  

41. Sino ang nagmula sa mayamang angkan na pamilya? A. Padre… 41. Sino ang nagmula sa mayamang angkan na pamilya?A. Padre Florentino    B. Simoun   C. Padre Irene     D. Padre Camorra42. Sino ang pari na hinanguan ni Rizal sa katauhan ni Padre Florentino?A. Padre Damaso    B. Padre FernandezC. Padre Leoncio    D. Padre Clemente43. Sino ang naging kaklase ni Padre Florentino noong siya’y nag-aaral pa?A. Senyor Pasta         B. Tiago      C. Basilio   D. Sinong44. Ano ang mahalagang bagay na iniwan sa kanya ng kanyang ina?A. Kahon ng antik    B. Kahon ng rosaryoC. Banal na bibliya    D. Kayamanan45. Saan ipinilit na ipasok si Padre Florentino ng kanyang ina?    A. Medisina     B. Guwardiya sibilC.  Seminaryo     D. Beateryo46. Saan naninirahan ang pari matapos siyang magretiro?     A. Kumbento     B. MonasteryoC. Baybayin ng Dagat Pasipiko  D. Calamba47. Sino ang kinupkop ni Padre Florentino na naging usap-usapan na            anak niya?A. Pecson B. Isagani     C. Tadeo D. Pepay48. Ilang taon naging ganap na pari si Padre Florentino?    A. 10 taon B. 20 taon     C. 15 taon D. 25 taon 49. Sa iyong palagay, masaya ba si Padre Florentino sa kanyang buhay?A. Oo, dahil nagawa niya ang kanyang tungkulinB. Oo, dahil mababakas sa kanyang mga kilos at galawC. Hindi, sapagkat siya ay may dalang pighati sa kanyang pusoD. Hindi, sapagkat napilitan lamang siya at nasaktan ang kanyang puso50. Paano mo ilarawan si Padre Florentino sa dati niyang katangian?     A. Mapagmahal at maunawain B. Matulungin at maawainC.Mapagkumbaba at masinop  D. Mabait at masaya Sino ang naging Padre sa edad na dalawampu’t limang taon?     A. Padre Florentino                     B. Padre Clemente     C. Padre Leoncio                        D. Padre Sibyla57. Sino ang Padre na nakaimpluwensiya kay Rizal na pagbutihin ang kanyang pag-aaral?A. Padre Camorra    B. Padre IreneC. Padre Leoncio    D. Padre Florentino58. Kailan nagretiro si Padre Florentino sa kanyang tungkulin?A. 1882  B. 1872                   C. 1862  D. 189259. Ano ang nangyari sa minamahal ni Padre Florentino?A. Nasiraan ng bait    B. Nagtago sa kuweba     C.Nagpakasal sa iba   D. Nagmongha60. Sino ang nag-iisang Paring Indiyo na binanggit sa El Filibusterismo?A. Padre Camorra    B. Padre SalviC. Padre Irene    D. Padre Florentino61. Paano mo ilalarawan si Padre Florentino bilang isang Padre?A. Kahindik-hindik    B. Karumal-dumalC. Kagalang-galang    D. Kahanga-hanga62. Kaano-ano ni Padre Florentino si Isagani na isang matalinong mag-aaral?A. Bunso B. Pamangkin         C. Pinsan  D. Anak63. Saang lugar nagmula ang angkan ni Padre Florentino?A. Maynila                                            B. Calamba            C. Zambales                                           D. Bagumbayan64. Ano ang estado ng buhay ni Padre Florentino at ng kanyang pamilya?A. Mahirap                                 B. Katamtaman       C. Mayaman                                 D. Naghikahos65. Sino ang kasama ni Padre Florentino na nanirahan sa kanilang ari-arian?A. Kanyang kapatid   B. Kanyang lingkodC. Kanyang ama   D. Kanyang mga Kapatid66. Sa iyong palagay, ano ang naramdaman ni Padre Florentino nang ikasal ang kanyang nobya?A. Masaya      B. Nasaktan       C. Nagtimpi D. Nagsisi67. Sino ang naimpluwensyahan ni Padre Leoncio na pagbutihin ang pag-aaral?A. Dr. Jose Rizal   B. Padre FlorentinoC. Isagani    D. Ina ni Padre Florentino68. Sa iyong palagay, ano ang namumutawing katangian ang ipinamalas ni Padre Florentino sa pag-alay niya sa sarili sa kanyang tungkulin?A. May malasakit                          B. Pagmamahal                    C. Matapat                                   D. Maunawain69. Sino ang may gusto na pumasok si Padre Florentino sa seminaryo?A. Kanyang nobya   B. Kanyang amaC. Kanyang ina   D. Kanyang kapatid70. Si Padre Florentino ay ang nag-iisang Indiyong Padre na binanggit sa El Filibusterismo. Ano ang ibig sabihin ng sinalungguhitang salita?A. Mangmang     B. Kaawa-awa        C. Katulong     D. Pilipino  History Asian History Share (0)

Don't use plagiarized sources. Get Your Custom Essay on
41. Sino ang nagmula sa mayamang angkan na pamilya? A. Padre…
Just from $13/Page
Order Essay
  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu
Open chat
Hello 👋
Can we help you?