Gawain 1 Suriin ang bawat pahayag at tiyakin ang kaligirang… Gawain

  

Gawain 1 Suriin ang bawat pahayag at tiyakin ang kaligirang… Gawain 1Suriin ang bawat pahayag at tiyakin ang kaligirang pangkasaysayan ng akda sapamamagitan ng pagtukoy sa mga kondisyon sa panahong isinulat ang akda.Iguhit ang ( ) sa linya kung ang pangyayari ay tumutukoy sa mga kondisyon sapanahong isinulat ang El Filibusterismo at isulat sa loob ng kahon ang magpapawasto sapangyayari kung mali ito._____ 1. Ang inspirasyon ni Jose Rizal sa pagsulat ngEl Filibusterismo ay ang tatlong paring martir,ang GomBurZa._____ 2. Naisipan ni Rizal na sumulat ng ElFilibusterismo dahil sa aklat na Uncle Tom’sCabin ni Harriet Beecher Stowe._____ 3. Higit na naging madali para kay Rizal angpagsulat ng El Filibusterismo kaysa sa NoliMe Tangere._____4. Si Gobernador-Heneral Emilio Terrero angnaluklok noong taong 1891 na siyangnagpatapon kay Rizal sa Dapitan._____ 5. Ang ganda at kasiyahang hatid ng Paris aynagbigay inspirasyon sa kanyang tapusin naang kaniyang nobela sa lugar na ito. History Asian History Share (0)

Don't use plagiarized sources. Get Your Custom Essay on
Gawain 1 Suriin ang bawat pahayag at tiyakin ang kaligirang… Gawain
Just from $13/Page
Order Essay
  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu
Open chat
Hello 👋
Can we help you?