Please refer to the attachment to answer this . This… POPULASYONAng

  

Please refer to the attachment to answer this . This… POPULASYONAng usapin ng populasyon ay mahalaga para sa pag-unlad ng isangbansa. Ang mabilis na paglaki ng populasyon ay kritikal sa madaling pagkaubosng likas na yaman. Kung ang likas na yaman ay isa sa pangunahing batayan ngpag-unlad ng isang bansa, ang malaking populasyon ay nangangahulugangmaramihang paggamit sa likas ng yaman. Nangangahulugan ito ng mabagalna pag-unlad. Marami ang naniniwalang ang malaking populasyon ng Piipinasang sanhi kung bakit karamihan sa Pilipino ay naghihirap.Dahil sa malaking populasyon, hindi na matugunan ng pamahalaanang pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan.Kabilang dito ang pagkain, tirahan, pananamit, edukasyon at kalusugan.Marami rin ang walang hanapbuhay kung kaya’t nangingibang-bansasila kung saan mas malaki ang kita. Bagamat malaki ang naitutulong ngPilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa dahil sa kanilang dollar remittance,napakalaking pagtitiis ang mawalay sa pamilya para lamang matugunan angpangangailangan nito.Ang iba naman ay nakikisangkot sa iligal na gawain tulad ngpagnanakaw, pagbebenta ng iligal na droga at iba pang krimen. Angkrimen na dulot ng matinding kahirapan ay hadlang din sa pag-unlad ngekonomiya dahil sa kawalan ng seguridad sa lipunan. Nagiging dahilan dinito upang mabigong mahikayat ang mga dayuhan na mamuhunan sa atingbansa.1. Alin sa sumusunod ang HINDI nagpapakita ng bunga ng malakingpopulasyon?a. Napipilitang gumawa ng krimen ang ibang mamamayan.b. Hindi mabilis ang pag-unlad ng ekonomiya sa bansa.c. Nangingibang- bansa ang mga Piipino para maranasan ang ibangkultura.d. Hindi lubos na natutugunan ang kalusugan at edukasyon ng mamamayan. History Asian History Share This was created from Phil-IRI-Full-Package-v1-1.pdf (0)

Don't use plagiarized sources. Get Your Custom Essay on
Please refer to the attachment to answer this . This… POPULASYONAng
Just from $13/Page
Order Essay
  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Menu
Open chat
Hello 👋
Can we help you?